พิมพ์
การพักผ่อนประจำปีของพนักงาน
           เนื่องด้วยทางบริษัท เห็นความสำคัญของมาตรฐาน ISO จึงได้จัดการประชุม
ISO ขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัท มีความเข้าใจที่ตรงกันถึง มาตรฐาน
ดังกล่าว โดยการอบรมนี้ได้กล่าวขึ้นกระบวนการผลิตของโรงงาน