พิมพ์
  การจัดทำ 5 ส
         เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการนำกิจกรรม 5 ส. มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในระบบบริหารคุณภาพของบริษัท วี.พี.เค.ยูไนเต็ด จำกัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ บริษัท วี.พี.เค.ยูไนเต็ด จำกัด จึงกำหนดเป็นนโยบายดังนี้
   
นโยบายดำเนินกิจกรรม 5 ส.
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับ มีความเข้าใจ และเล็งเห็นความสำคัญของ    การปรับ
    ปรุงระบบบริหารคุณภาพ โดยนำกิจกรรม 5 ส. มาปรับใช้ในการปกิบัติงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่องเสมือนเป็น
     ภารกิจประจำวัน
2. สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม และกำกับ ดูแล รวมถึงให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาโดยให้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญ
3. จัดให้มีการทำกิจกรรม 5 ส. เป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อ   เนื่อง
4. จัดให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
5. จัดให้มีการแสดงผลการดำเนินงาน และพิจารณารางวัลในความร่วมมือการทำกิจกรรม 5 ส.
วัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม 5 ส.
1. เพื่อนำกิจกรรม 5 ส.มาใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินการด้านการบริหารระบบคุณภาพของบริษัทฯ
2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลากรทุกระดับมีความเข้าใจและมีวินัยในการพัฒนา ปรับปรุง ตลอดจนให้ความ
     สำคัญในคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้ทีมงานมีประสิทธิภาพ โดยมุ้งเน้นการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
4. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และพัฒนาเข้าสู่ระบบคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น
เป้าหมายโดยรวมของการดำเนินกิจกรรม 5 ส.
1. การดำเนินงานในระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ มีความชัดเจน และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
2. สภาพสถานที่ทำงานภายในสำนักงาน พื้นที่การผลิต พื้นที่โดยรอบบริเวณโรงงาน มีความเป็นระเบียบ มีสภาพแวด
     ล้อมที่ดีขึ้น
3. ทีมงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม
4. มีแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง