ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสารและกิจกรรม
PDF พิมพ์ อีเมล
การอบรมเรื่องการดับเพลิง
          เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย บริษัท วี.พี.เค.ยูไนเต็ด จำกัด จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ ณ บริเวณที่ทำการของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานรับทราบขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ ที่ถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อถือเป็นแนวทางในการปฎิบัติ การแก้ไขข้อบกพร่อง อันนำมาสู่ความปลอดภัยของบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับ
อ่านเพิ่มเติม...
 
PDF พิมพ์ อีเมล
การพักผ่อนประจำปีของพนักงาน
           เนื่องด้วยทางบริษัท เห็นความสำคัญของมาตรฐาน ISO จึงได้จัดการประชุม
ISO ขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัท มีความเข้าใจที่ตรงกันถึง มาตรฐาน
ดังกล่าว โดยการอบรมนี้ได้กล่าวขึ้นกระบวนการผลิตของโรงงาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
PDF พิมพ์ อีเมล
  การจัดทำ 5 ส
         เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการนำกิจกรรม 5 ส. มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในระบบบริหารคุณภาพของบริษัท วี.พี.เค.ยูไนเต็ด จำกัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ บริษัท วี.พี.เค.ยูไนเต็ด จำกัด จึงกำหนดเป็นนโยบายดังนี้
   
อ่านเพิ่มเติม...
 
PDF พิมพ์ อีเมล
การฝึกอบรม ISO
         เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความพึ่งพอใจของลูกค้า และเพื่อแสดงความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการนำเอามาตรฐาน ISO  9001 : 2000 มาประยุกต์ใช้ในการกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ทุกกิจกรรม ทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ ลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม...