เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
PDF พิมพ์ อีเมล
ประวัติความเป็นมา บริษัท วี.พี.เค. ยูไนเต็ด จำกัด
         บริษัท ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดย คุณดรันต์ เยาวรัตน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ เพื่อผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ประเภท กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับบรรจุหีบห่อสินค้า เพื่อความสวยงามและป้องกันการเสียหายอันเกิดขึ้นกับสินค้าขณะขนส่ง
อ่านเพิ่มเติม...
 
PDF พิมพ์ อีเมล
ข้อมูลบริษัท บริษัท วี.พี.เค. ยูไนเต็ด จำกัด
           บริษัท วี.พี.เค. ยูไนเต็ด จำกัด ได้ดำเนินการ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ เลขทะเบียน (6)615/2542 เมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2542  ที่อยู่ เลขที่ 26/8 หมู่ที่ 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000.- บาท เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 5,000,000 บาท เมื่อปี 2546
อ่านเพิ่มเติม...
 
PDF พิมพ์ อีเมล
วิสัยทัศน์
           บริษัทเป็นผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ที่มีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์ และการบริการที่ดี ให้บรรลุถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นเสมือนหุ้นส่วนกับคู่ค้า และสามารถสร้างงานที่มั่นคงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
 
PDF พิมพ์ อีเมล
พันธกิจขององค์กร
            “เราจะทำการผลิตสินค้า และให้บริการที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยเน้นการผลิตและบริการที่เป็นมาตรฐาน เพื่อเสนอสินค้าที่ดีในระดับราคาที่เหมาะสม ตลอดจนการบริการจัดส่งได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และตรงเวลา พร้อมกันนี้ เราจะเสริมสร้างให้องค์กรมีความแข็งแกร่ง ด้วยการพัฒนาให้ทันสมัย มีระบบการบริหารจัดการที่ดี พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และจะให้การสนับสนุนพนักงานให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
อ่านเพิ่มเติม...
 
PDF พิมพ์ อีเมล
 
นโยบายคุณภาพ บริษัท วี.พี.เค. ยูไนเต็ด จำกัด
          
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาระบบของการบริหารคุณภาพสินค้าและ บริการโดยการพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานในการผลิตในทุกขั้นตอนจนได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
อ่านเพิ่มเติม...