การอบรมเรื่องการดับเพลิง
PDF พิมพ์ อีเมล
การอบรมเรื่องการดับเพลิง
          เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย บริษัท วี.พี.เค.ยูไนเต็ด จำกัด จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ ณ บริเวณที่ทำการของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานรับทราบขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ ที่ถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อถือเป็นแนวทางในการปฎิบัติ การแก้ไขข้อบกพร่อง อันนำมาสู่ความปลอดภัยของบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับ