การฝึกอบรม ISO
PDF พิมพ์ อีเมล
การฝึกอบรม ISO
         เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความพึ่งพอใจของลูกค้า และเพื่อแสดงความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการนำเอามาตรฐาน ISO  9001 : 2000 มาประยุกต์ใช้ในการกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ทุกกิจกรรม ทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ ลูกค้า
        อีกทั้ง บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น ที่ปฏิบัติงานอันมีผลกระทบต่อคุณภาพสินค้า เพื่อให้ดำเนินงาน และดำรงไว้ซึ่งระบบบริหารคุณภาพตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ และการบรรลุข้อกำหนดต่าง ๆ ของลูกค้าเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยกำหนดทักษะความสามารถที่จำเป็นบนพื้นฐานของการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์ และจัดอบรมหรือดำเนินการอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการที่กำหนดไว้