ข้อสังเกตุ : จงตั้งใจอ่านคำแนะนำต่อไปนี้ด้วยความรอบคอบก่อนที่จะกรอกใบสมัคร ตอบคำถามทุกข้อให้ละเอียด ข้อความที่ท่านให้เกี่ยวกับคุณสมบัติของท่านจะมีส่วนช่วยให้ได้รับการพิจารณาการว่าจ้าง ฉะนั้น จึงต้องตอบคำถามทุกข้อให้สมบูรณ์ และถูกต้องที่สุด มิฉะนั้นจะทำให้การพิจารณาใบสมัครของท่านล่าช้า หรือพลาดโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาการว่าจ้าง หากมีคำถามข้อหนึ่ง ข้อใด ที่ไม่มีคำตอบโปรดเขียนคำว่า " N/A" ลงไป สำหรับข้อเหล่านั้น ผู้สมัครที่เขียนภาษาอังกฤษได้ โปรดกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ

IMPORTANT : READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE FILLING OUT APPLICATION ALL requested information must be furnished. The information you give will be used to determine your qualifications for employment. It is IMPORTANT that you answer all questions on you application completely and accurately; failure to do so may delay its consideration and could mean loss of employment opportunities. If an item not apply to you, or if there is no imformation to be give. Please write "N/A" for Not Applicable. Applicants that are able, should complete the application in English.


VPK Logo

ใบสมัครงาน
(Application Form)

ตำแหน่งที่ต้องการ :
Position applied for
เงินเดือนที่ต้องการ :
Expected starting salary

ชื่อ - สกุลภาษาไทย
(Name in English)
เพศ/Sex
ชาย/Male หญิง/Female

ประวัติส่วนตัว
Personal Background.

วัน เดือน ปี เกิด:
Date of Birth

สัญชาติ:
Nationality
เชื้อชาติ:
Race
ศาสนา:
Religion
อายุ:
Age
ส่วนสูง:
High
น้ำหนัก:
Weight
กรุ๊ปเลือด:
Blood group
ตำหนิ:
Scar
สถานที่เกิด:
Place of Birth
โทรศัพท์ิ:
Telephone
ที่บ้าน:
Home
สำนักงาน:
Office
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก:
Present Address

รหัสไปรษณีย์:
Zipcode

โทรศัพท์:
Telephone
ที่อยู่ถาวร :
Permanent Address
รหัสไปรษณีย์:
Zipcode
โทรศัพท์:
Telephone
บัตรประชาชนเลขที่:
ID.Card No.
ออกให้ ณ อำเภอ/เขต :
Issued at
จังหวัด:
Province
วันออกบัตร:
Issued date
บัตรหมดอายุ:
Expired date
บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่:
Tax ID.Card No.

สถานะความเป็นอยู่:
Living Status
บ้านส่วนตัว
Own
บ้านเช่า
Rent home
อาศัยบิดามารดา
Live with Parents
อาศัยอยู่กับเพื่อน
Live with Other
สถานะครอบครัว:
Marital Status
โสด
Single
แต่งงาน
Married
หย่า
Divorced
หม้าย
Widowed
แยกกันอยู่
Separated

กรณีแต่งงาน:
If Married
จดทะเบียน
Registered
ไม่ได้จดทะเบียน
Non-Registered
  คู่สมรสมีเงินได้หรือไม่:
Spouse has any Income?
มี
Yes
ไม่มี
No
 

ชื่อคู่สมรส :
Spouse's Name
อาชีพ :
Occupution
สถานที่ทำงาน :
Firm Address

จำนวนบุตร:
No.of Children
จำนวนบุตรกำลังศึกษา :
Children in school
จำนวนบุตรอายุเกิน 21 ปี:
Children over 21 years

ชื่อบิดา :
Name of Father
อายุ:
Age
อาชีพ:
Occupation
มีชีวิต:
Alive
ถึงแก่กรรม :
Passed away
 
ชื่อมารดา:
Name of Mother
อายุ:
Age
อาชีพ:
Occupation
มีชีวิต:
Alive
ถึงแก่กรรม:
Passed away
 

สถานะทางทหาร :
Milltary Service
ได้รับการยกเว้น
Exempted
ศึกษาวิชาทหาร
Military Studied
ผ่านการเกณฑ์ทหาร
Discharged
อื่นๆ
Other
ความสามารถขับขี่
Driving ability
รถยนต์
Auto-Vehicle
จักรยานยนต์
Motor-cycle
รถบรรทุก
Truck
ใบขับขี่หมายเลข
Licence No.

รถยนต์ส่วนตัว:
Private owned vehicle
มี
Yes
ไม่มี
No
รถจักรยานยนต์ส่วนตัว:
Private owned motor-cycle
มี
Yes
ไม่มี
No

ประวัติการศึกษา
Education

ระดับการศึกษา
Education
ชื่อสถาบัน
Name of Institute
จังหวัด ประเทศ
Country
ปีการศึกษา
Year Attended

วิชาที่ศึกษา / วุฒิที่ได้รับ
Couse Taken / Completed

จาก From
ถึง To
ประถมศึกษา/Primary
มัธยมศึกษา/Secondary
อาชีวะศึกษา/Vocational
อนุปริญญา/Higher Vocationa
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
อื่นๆ Other

การฝึกอบรม
Training

หัวข้อ
Subject
สถาบันฝึกอบรม
Institute
วุฒิบัตรที่ได้รับ
Certificate Received
ระยะเวลา
Duration


ภาษา
Language

ประเภทภาษา/Type of Language
การพูด Speaking
การเข้าใจ Understanding
การอ่าน Reading
การเขียน Writing
ดีมาก Exc
ดี Good
พอใช้ Fair
ดีมาก Exc
ดี Good
พอใช้ Fair
ดีมาก Exc
ดี Good
พอใช้ Fair
ดีมาก Exc
ดี Good
พอใช้ Fair
ไทย / Thai
อังกฤษ/ English
จีน/ Chainese
อื่นๆ / Other

ประวัติการทำงาน
Employment History

ชื่อสถานประกอบการ/List of Employed
ระยะงาน Date Employed
ตำแหน่ง/Position
เงินเดือนขั้นสุดท้าย/Last Salary
สาเหตุที่ออก/Reason for leaving
จาก From
ถึง To

บุคคลที่ไม่ใช่ญาติ ซึ่งทราบประวัติของท่านและบริษัทฯ สามารถสอบถามได้
Persons other than relatives can be contacted
ชื่อ-สกุล:
Name
ความสัมพันธ์:
Relationship
สถานที่ทำงาน
Firm Address
ตำแหน่ง
Position
โทรศัพท์
Telephone
กรณีฉุกเฉินแจ้งที่:
In case of emergency
Plase contactname
ชื่อ:
Name
ทีอยู่
Address
โทรศัพท์
Telephone
ท่านเป็น หรือเคยเป็นสมาชิกชมรม, สมาคม, ฯลฯ ?
Are you now, or have you ever been a member of any societies, assocication, uniends etc?
มี
Yes
 
กิจกรรมที่เคยทำในวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย?
What activities have you been while you were at Colleage / University?
 
ก./a. ข./b.
ค./c. ง./d.

บอกความสามารถพิเศษ และความชำนาญในการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ท่านมี
Special skills you possess and machines
คอมพิวเตอร์ Computer
สแกนเนอร์
กล้องดิจิตอล
พิมพ์ดีด
อื่นๆ
Word
Excel
Express
Internet
Scanner
Digital Camera
Typing
Other

ในตำแหน่งงานที่ต้องการมีการค้ำประกัน:
Can you provide a guarater?
ไม่ขัดข้อง
Yes
  ขัดข้อง
No
ในการปฏิบัติงานเป็นกะหมุนเวียนไป:
Can you work shift by shift?
ไม่ขัดข้อง
Yes
  ขัดข้อง
No
ในการปฏิบัติงาน สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ตามความเหมาะสม:
Can you rotal you work position?
ไม่ขัดข้อง
Yes
  ขัดข้อง
No
บุคคลในบริษัทฯ ที่ท่านรู้จักคุ้นเคยซื้อ:
Relatives or friend working in this company
  ความสัมพันธ์:
Relationship
ท่านพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ได้ในวันที่
Date available to start work